الهندسة الكهربائيّة

Posted on

الهندسة الكهربائيّة

إنجليزي

فرنسي

عربي

نطق

electric conductivity; electrical conductivity

conductivité électrique

موصلية كهربائية

acoustic or sonic log

log acoustique ou sonore

نظام بئري صوتي

closed system

système fermé

نظام مُغلق

wheeling

service de transit de l’électricité

نقل كهربائي وسيط

Solar thermal electricity

électricité solaire produite thermiquement

كهرباء شمسية مُوَّلدة حرارياً

attanalalarabidz
Author